32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Klauzula informacyjna

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

W celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa, Straż Miejska Mysłowice gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane pozostawały bezpieczne, a dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązanie Pani/Pana sprawy.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska Mysłowice reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej Mysłowice z siedzibą w: 41-400 Mysłowice, ul. Strażacka 7.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
 • listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora,
 • poprzez adres email: straz.miejska@myslowice.pl
 • telefonicznie:  32 2222164.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marek Sroka. Z inspektorem można się kontaktować poprzez email: iod.sm@myslowice.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej Mysłowice na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, b, c, d, e RODO:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską. Państwa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości osiągnięcia celu wskazanego procesu przetwarzania np. brak możliwości udziału w organizowanym przedsięwzięciu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcie działań związanych z realizacją zadań określonych w przepisach prawa tj. przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej w Katowicach, realizacja pism, wniosków, petycji (w tym dostępu do informacji publicznej), realizacja innych czynności administracyjnych. Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Są to wszelkie działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z zadaniami Straży Miejskiej w Katowicach. Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez okres wskazany w przepisach kancelaryjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została przyjęta lub wycofaniu zgody. Jeżeli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym Komendant Straży Miejskiej Mysłowice Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Komendant Straży Miejskiej Mysłowice zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w straży systemów informatycznych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • w sytuacji gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych – prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
 1. Państwa dane osobowe nie będą:
  • podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) tj. ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

 1. Straż Miejska Mysłowice przetwarza dane osobowe w związku z zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 2. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, a są uzyskane:
  • w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;
  • z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska Mysłowice posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Informujemy, że Straż Miejska Mysłowice, w celu utrwalenia dowodów popełnienia wykroczenia, stosuje:
  • urządzenia samoczynnie rejestrujące obraz – tzw. fotopułapki,
  • kamery nasobne (rejestracja przebiegu interwencji),
  • aparaty fotograficzne (dokumentowanie wykroczeń).
 4. Administratorem powyższych danych osobowych jest Straż Miejska Mysłowice reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej Mysłowice z siedzibą w: 41-400 Mysłowice, ul. Strażacka 7.
 5. Z Administratorem danych można się skontaktować:
  • listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres email: straz.miejska@myslowice.pl
  • telefonicznie:  32 2222164.
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marek Sroka. Z inspektorem można się kontaktować poprzez email: iod.sm@myslowice.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) i innych przepisach.

 

W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.) prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).

Klauzule szczegółowe

Przetwarzanie danych w związku z zawarciem umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB, Z KTÓRYMI ZAWIERANE SĄ UMOWY

(w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą i przetwarzania ich w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Mysłowice, ul. Strażacka 7, 41-400 Mysłowice, tel. 32 2222164, e-mail: straz.miejska@myslowice.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej Mysłowice: e-mail: iod.sm@myslowice.pl
 3. Dane osobowe podawane są w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy,
  a po jej wygaśnięciu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą prawną lub informatyczną Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania umowy.
 10. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
 11. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), tzn. przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.

 

pobierz

Przetwarzanie danych w związku z procesem przed zawarciem umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

DLA OSÓB, Z KTÓRYMI MOGĄ BYĆ ZAWARTE UMOWY

(w przypadku zbierania danych osobowych w ramach rozeznania rynku/ zapytania o ofertę  od osoby, której one dotyczą i przetwarzania ich w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną może być osoba, której dane dotyczą)

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Mysłowice, ul. Strażacka 7, 41-400 Mysłowice, tel. 32 2222164, e-mail: straz.miejska@myslowice.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej Mysłowice: e-mail: iod.sm@myslowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe podawane są w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której Pani/Pan może być stroną.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu zawarcia umowy, a po jego zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą prawną lub informatyczną Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i ma charakter dobrowolny.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy, której Pani/Pan może być stroną.
 10. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
 11. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b)RODO, tzn. przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, której Pani/Pan może być stroną.

 

pobierz

 

Przetwarzanie danych w związku z procesem o udzielenie zamówienia publicznego

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

DLA PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE ZWIĄZANYM

Z UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(w przypadku zbierania danych osobowych w ramach procesu związanego z udzieleniem zamówienia publicznego od osoby, której one dotyczą i przetwarzania ich w celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia tego procesu)

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Mysłowice, Strażacka 7, 41-400 Mysłowice, tel. 32 2222164, e-mail: straz.miejska@myslowice.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej Mysłowice: e-mail: iod.sm@myslowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

PRZY PRZETWARZANIU DANYCH, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

 (w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą i przetwarzania ich
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Mysłowice, ul. Strażacka 7, 41-400 Mysłowice, tel. 32 2222164, e-mail: straz.miejska@myslowice.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej Mysłowice: e-mail: iod.sm@myslowice.pl
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 4. Dane osobowe są podawane w celu do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą prawną lub informatyczną Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencje niepodania danych są określone w obowiązujących przepisach.
 10. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
 11. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tzn. dane będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

PRZY PRZETWARZANIU DANYCH, W SYTUACJI GDY JEST TO NIEZBĘDNE
DO OCHRONY ŻYWOTNYCH INTERESÓW OSOBY

 (w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą i przetwarzania ich
jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Mysłowice, ul. Strażacka 7, 41-400 Mysłowice, tel. 32 2222164, e-mail: straz.miejska@myslowice.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej Mysłowice: e-mail: iod.sm@myslowice.pl
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 4. Dane osobowe są podawane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą prawną lub informatyczną Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencje niepodania danych są określone w obowiązujących przepisach.
 10. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
 11. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby.

 

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

PRZY PRZETWARZANIU DANYCH, W SYTUACJI GDY JEST NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA REALIZOWANEGO W INTERESIE PUBLICZNYM LUB W RAMACH WŁADZY PUBLICZNEJ

(w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą i przetwarzania ich gdy jest niezbędne
do lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Mysłowice, ul. Strażacka 7, 41-400 Mysłowice, tel. 32 2222164, e-mail: straz.miejska@myslowice.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej Mysłowice: e-mail: iod.sm@myslowice.pl
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 4. Dane osobowe są podawane w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadania, a po jego zakończeniu przez okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą prawną lub informatyczną Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
 9. Konsekwencje niepodania danych określone są w przepisach prawa.
 10. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
 11. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tzn. dane będą przetwarzane w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych.

 

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

PRZY PRZETWARZANIU DANYCH, W SYTUACJI GDY JEST NIEZBĘDNE DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

(w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą i przetwarzania ich jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Mysłowice, ul. Strażacka 7, 41-400 Mysłowice, tel. 32 2222164, e-mail: straz.miejska@myslowice.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej Mysłowice: e-mail: iod.sm@myslowice.pl
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 4. Dane osobowe są podawane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadania, a po jego zakończeniu przez okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą prawną lub informatyczną Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Konsekwencje niepodania danych zależą od konkretnej sprawy (np. niemożność uczestniczenia w poszczególnych etapach związanych z rekrutacją).
 10. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
 11. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

pobierz

Przetwarzanie danych na podstawie zgody (wzór)

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY OSOBY,

KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

(w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą
i przetwarzania ich na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Strażackiej 7 i są one podawane w celu/celach …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu /powyższych celach.

Mysłowice, dn. ……………………… r.                                                                                                                 …………………………………………………………………………………….  

                                                                                                                                                                                         (Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

Informujemy, że:

 1. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres                                                                (opis do kiedy albo opis kryteriów ustalania tego okresu):…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą prawną lub informatyczną Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Konsekwencją niepodania danych jest ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…
 8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
 9. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a)  RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.sm@myslowice.pl

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

 

Mysłowice, dn. ………………………….. r.                                                                                                                                  ..…………………………………………………………
                                                                                                                                                                                                  
(Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

pobierz

Skip to content