32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Używki

Spożywanie i sprzedaż alkoholu


 

Najważniejsze zakazy bądź nakazy związane ze sprzedażą i spożywaniem napojów alkoholowych ujęte są w dwóch podstawowych aktach prawnych:

1.    Ustawie z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami),

2.    Uchwale Nr XXX/249/97 Rady Miejskiej w Mysłowicach z dn. 26.06.1997 r. – w sprawie: Wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie miasta Mysłowice.

Zakazy sprzedaży i spożywania alkoholu określone w art. 14 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są następujące:

1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1)  na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

2)  na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników.

3)  w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;

4)  w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się     sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;

5) (uchylony)

6)  w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

1a.(uchylony)

2.(uchylony)

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.

4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.

5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Rada Miasta Mysłowice w przywołanej na początku Uchwale Nr XXX/249/97 uszczegółowiła miejsca, w których spożywanie alkoholu jest wzbronione, a mianowicie:

1. Wprowadza zakaz spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach publicznych na terenie miasta Mysłowice:

1)    na skwerach i trawnikach;

2)    na placach zabaw;

3)    na przystankach komunikacji miejskiej;

4)    na cmentarzach;

5)    na terenie parków miejskich;

6)    na chodnikach i ulicach;

7)    w bramach domów, podwórkach i klatkach schodowych.

2. Wprowadzony zakaz spożywania napojów alkoholowych nie dotyczy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, posiadających zezwolenie wydane na podstawie odrębnych przepisów w tym zezwoleń jednorazowych związanych z organizowaniem imprez.

Sankcje karne za niestosowanie się do powyższych zakazów określone zostały w art. 431 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Ponadto w myśl przepisów zawartych w art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1)  osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;

2)  osobom do lat 18;

3)  na kredyt lub pod zastaw

a w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

 

Zdarza się, że sprzedawca chcąc uzyskać większy utarg nie stosuje się do tych zakazów czym naraża się na sankcje karne określone w art. 43 omawianej ustawy.
W tym przypadku nie popełnia wykroczenia lecz przestępstwo a sankcje w postaci kary grzywny są znacznie wyższe.

Art. 43 [Sprzedaż bez zezwolenia]

1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,

podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.

3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

W palcówce, w której sprzedawany jest alkohol musi być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu. Sankcje karne za niespełnienie tego nakazu określone zostały

w art. 45 Ustawy: Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2:

1)  dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży lub

2)  nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu podlega karze grzywny.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku nieprzestrzegania zasad sprzedaży alkoholu określonych w ustawie zezwolenie to może zostać cofnięte.

Jednym z przypadków powodujących cofnięcie zezwolenia są zakłócania porządku publicznego związane ze sprzedażą alkoholu w najbliższej okolicy sklepu. Nastąpić to może w przypadku, gdy prowadzący punkt sprzedaży alkoholu nie powiadamia o tym organów powołanych do ochrony porządku, a  wystąpią one w okresie sześciu miesięcy dwukrotnie,

Co należy uznać za najbliższą okolicę sklepu określone zostało w Ustawie. Najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych to obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw

Palenie tytoniu


Najważniejsze zakazy i sankcje karne wynikające z Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Art. 5 [Miejsca objęte zakazem palenia]

1. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:

1 )   na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

2 )   na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;

3 )  na terenie uczelni;

4 )  w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

5 )  w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;

6 )  w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;,

7 )  w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;

8 )  na przystankach komunikacji publicznej;

9 )   w pomieszczeniach obiektów sportowych;

10 )  w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;

11 ) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.
2.(uchylony)
3.(uchylony)
4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
.

Art. 6 [Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych]

1. 1. Zabrania się udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W punkcie detalicznym umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów
elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.

1a. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.

2. Zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.

3. Zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w automatach.

4. Zabrania się sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.

5. Zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.

6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie:
1) wyroby tytoniowe i powiązane wyroby spełniające wymagania określone w ustawie oraz aktach delegowanych;
2) wyroby tytoniowe i powiązane wyroby, wobec których spełniono obowiązki sprawozdawcze i informacyjne określone w ustawie.

Papieros elektroniczny – wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika; papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridżów jednorazowych;

Art. 13 [Naruszanie zakazu palenia]  1. Kto:

1) wprowadza do obrotu wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe lub nie umieszcza informacji o zakazie ich sprzedaży wbrew przepisom art. 6 ust. 1, 2-5,

2)  będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a nie umieszcza informacji o zakazie palenia, podlega karze grzywny do 2 000 zł.

2. Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5,podlega karze grzywny do 500 zł.

3. 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Fot. Prawidłowo oznakowane stoisko z wyrobami tytoniowymi i alkoholem

Skip to content