32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Akty prawne

Podstawowy akt prawny

Straż miejska (gminna) jest formacją umundurowaną utworzoną przez Radę Miasta (Radę Gminy). Głównym zadaniem straży miejskiej (gminnej) jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta (gminy). Podstawowym aktem prawnym stanowiącym o funkcjonowaniu Straży Miejskiej jest ustawa o strażach gminnych (Dz.U.2013.1383.j.t. z późn. zm.).

01. Ustawa z dnia 29.08.1997 o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.)

Wykaz pozostałych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania straży miejskich

02. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
03. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży
04. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy
05. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
06. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
07. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
08. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
09. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie
11. Ustawa z dn. 24.05.2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U z 2013 r.poz. 628);
12. MSWiA z dn. 11.06.2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (Dz. U z 2014, poz. 777);
13. MSWiA z dn. 16.12.2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (Dz. U 220, poz. 1720);
14. MSWiA z dn. 17.11.2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U 208, poz. 2026 ze zm.);
15. Prezesa RM z dn. 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U 208, poz. 2023 ze zm.);
16. RM z dn. 30.12.2015 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U z 2015, poz. 2358);
17. RM z dn. 26.01.2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego (Dz. U. z 2016, poz. 151);
18. MSW z dn. 25.04.2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 488);
19. MSWiA z dn. 18.07.2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. 132, poz. 841 ze zm.);
20. MSWiA z dn. 18.12.1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (Dz. U. 161, poz. 1108);
21. MSWiA z dn. 22.06.2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. 143, poz. 845);
22. Zarządzenie Nr 26/13 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 11.01.2013 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejętymi na własność Gminy Miasta Mysłowice na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
23. MSWiA z dn. 22.06.2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. 143, poz. 846);
24. Zarządzenie Nr 765/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31.12.2012 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi, co do których orzeczono przepadek na rzecz Gminy Miasta Mysłowice na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
25. Uchwała NR XLII/647/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 06.10.2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz informacja o wykonujących usługi;
26. Uchwała NR XIV/212/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso na terenie miasta Mysłowice,
27. MSWiA z dn. 1.04.2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz. U. 65, poz. 611);
28. Ustawa z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.);
29. Uchwała NR VII/92/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26.03.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice;
30. Rozporządzenie NR 12/09 Wojewody Śląskiego z dn. 30.12.2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych;
31. Uchwała NR XXXVI/685/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice;
32. Uchwała NR XXXVI/686/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20.12.2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
33. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.);
34. Min. Zdrowia z dn. 08.12.2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014, poz. 1850);
35. Uchwała NR XXX/249/97 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26.06.1997 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie miasta Mysłowice;
36. Uchwała NR XL/424/2201 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.11.2001 r. w sprawie określenia liczby punktów, zasad usytuowania miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Mysłowice;
37. Uchwała NR XXVII/486/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31.05.2012 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Mysłowice;
38. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.);
39. Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Woj. Śląskiego z dn. 7.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz wyciąg z Ustaw z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz. 627 ze zm.), dot. kontroli gospodarki odpadami oraz używania urządzeń nagłaśniających;
40. Ustawa z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996, Nr 10, poz. 55 ze zm.);
41. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.);
42. Min. Adm i Cyfryzacji z dn. 11.05.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719);
43. Min. SW i Adm. Z dn. 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
44. Ustawa z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
45. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm.);
46. MSWiA z dn. 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 116, poz. 753);
47. MSWiA z dn. 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne zwierząt (Dz. U. 77, poz. 687);
48. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 ze zm.)
49. Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015, poz. 1688);
50. Ustawa z dnia 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666);
51. Ustawa z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 140 ze zm.);
52. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zm.);
53. Ustawa z dn. 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872), przejęcie gruntów;
54. Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz ustawa z dn. 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5, poz. 13) wycinki;
55. Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.); wycinki;
56. Ustawa z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015, poz. 1485 ze zm.);
57. Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 ze zm.);
58. Ustawa z dn. 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 ze zm.) skrót
59. MSWiA z dn. 07.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 166, poz. 1128 ze zm.);
60. Prawo wodne z dn. 20. 07.2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1566);
61. Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) skrót.
62. Ustawa z dn. 25.08.2009 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) skrót.
63. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 ze zm.), wyciąg;
64. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.);
65. Ustawa z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.);
66. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.);
67. Ustawa z dn. 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) skrót.
68. Ustawa z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) skrót.
69. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) skrót.
70. Instrukcja korzystania z wrzutni skarbca elektronicznego.
71. Zarządzenie Nr 303/16 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 1.06.2016 r. w sprawie trybu załatwiania interpelacji i wniosków radnych.

Przepisy uzupełniające dostępne w serwisach

Skip to content