32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Referat Patrolowo-interwencyjny

Zadania priorytetowe Straży Miejskiej Mysłowice


Każdego roku  Straż Miejska Mysłowice dokonuje analizy stanu czystości i porządku na terenie miasta. Uzyskane informacje pozwalają na określenie najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnej miasta Mysłowice naruszeń norm prawa.

Należą do nich:

  • naruszanie porządku i spokoju publicznego,
  • naruszanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
  • naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Porządek publiczny


Poprawa stanu porządku publicznego oraz poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej jest zrealizowana poprzez przeprowadzenie działań zapobiegających popełnianiu najbardziej uciążliwych wykroczeń oraz przestępstw.

Do priorytetowych zadań realizowanych w tym zakresie przez Straż Miejską Mysłowice należy reagowanie na: 

  • na wybryki chuligańskie,
  • przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  • przestępstwa,
  • przypadki niszczenia mienia.

W związku z rosnącą ilością imprez miejskich z udziałem dużej liczby osób konieczne jest zapewnienie w ich trakcie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Do zadań strażników biorących udział w ich zabezpieczaniu należy reagowanie na wszelkiego rodzaju naruszenia norm i przepisów prawnych w szczególności zaś szybkie i skuteczne podejmowanie działań w przypadku wybryków chuligańskich, niszczenia mienia, zakłócania spokoju i porządku. Dokonywane będzie także zabezpieczanie tras przemarszów, pochodów i procesji.

Najważniejszym partnerem dla Straży w realizacji zadań z zakresu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja.

Wymiana doświadczeń, informacji, prowadzenie szkoleń, a nade wszystko wspólna służba patrolowa na ulicach miasta należą do najważniejszych elementów składowych prowadzonych działań.

Straż Miejska Mysłowice ściśle współpracuje z Radami Dzielnic. Efektem współpracy jest wymiana informacji i podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa oraz pozyskanie dodatkowych funduszy na działalność Straży.

Straż Miejska Mysłowice współpracuje również z Izbą Celną i Strażą Graniczną (zakres działań obejmuje kontrolę placów targowych pod kątem legalności prowadzonej działalności handlowej oraz legalności pobytu osób spoza krajów Unii Europejskiej).

Alkohol


Wykroczenia związane z łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należą do jednych z najbardziej uciążliwych. Osoby nietrzeźwe na ulicach miasta, niezależnie od swojego zachowania wzbudzają w przechodniach niesmak, a często strach. Strażnicy miejscy interweniują w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach, gdzie jest to zabronione. Jeżeli osoba nietrzeźwa swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, znajduje się w okolicznościach zagrażających jej życiu, zdrowiu lub stanowi takie zagrożenie dla innych, strażnicy miejscy doprowadzają taką osobę do miejsca zamieszkania lub izby wytrzeźwień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi jest skuteczne i pełne jedynie wtedy, gdy kontrolą objęte są również placówki prowadzące obrót napojami alkoholowymi.

Dlatego też prowadzimy działania ukierunkowane na ujawnianie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom poniżej 18 roku życia oraz prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych pod zastaw, na kredyt lub wbrew warunkom zezwolenia.

Czystość i porządek


W ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych strażnicy Straży Miejskiej Mysłowice podejmują interwencje związane z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisów Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy zwracają szczególną uwagę na właściwą gospodarkę odpadami i nieczystościami poprzez kontrolę posiadanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości umów i rachunków na wywóz nieczystości stałych i płynnych. Strażnicy egzekwują od nich także utrzymanie czystości i porządku na chodnikach oraz na terenach samych nieruchomości.

Kontrolujemy miejsca, w których dochodzi do nielegalnego wysypywania śmieci i odpadów. Prowadzona jest także współpraca z jednostkami miejskimi i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości i porządku na terenie naszego miasta.

Wykroczenia drogowe


W ramach posiadanych uprawnień strażnicy Straży Miejskiej Mysłowice podejmują interwencje wobec tych uczestników ruchu drogowego, którzy dopuścili się wykroczeń w zakresie nieprzestrzegania przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu rowerów, ruchu pieszych oraz wobec kierujących pojazdami, którzy nie zastosowali się do zakazu ruchu w obu kierunkach.

Strażnicy aktywnie współpracują z policjantami z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Do głównych zadań, realizowanych w ramach tej współpracy należą kontrole pojazdów poruszających się w strefie ograniczonego ruchu, kontrole prawidłowości parkowania, zabezpieczenia przejść dla pieszych w rejonach prowadzonych inwestycji drogowych.  miejsc. 

W ramach prowadzonych działań związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy Straży Miejskiej Mysłowice kontrolują miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Podejmowane działania mają na celu eliminowanie przypadków nieuprawnionego zajmowania tych miejsc. 

Skip to content