32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

zespół dyżurnych

Zadania i obowiązki dyżurnego Straży Miejskiej Mysłowice


Zespól Dyżurnych tworzą funkcjonariusze z największym doświadczeniem, które wynika m.in. ze stażu pracy i jest  na tym stanowisku niezbędne. Dyżurni Straży Miejskiej doskonale znają topografię miasta, swą pracę w naszej jednostce zaczynali jako szeregowi strażnicy. Można śmiało stwierdzić, że podczas ponad 25-letniej służby poznali dokładnie każdy metr kwadratowy naszego miasta.

Obowiązki


 • Wykonywanie poleceń służbowych otrzymywanych od Komendanta Straży Miejskiej, a pod Jego nieobecność od Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej, ponosząc wobec Nich odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw,
 • Posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów regulujących postępowanie w sprawach o wykroczenia oraz administracyjne w zakresie podejmowanych czynności służbowych na zajmowanym stanowisku,
 • Przestrzeganie i stosowanie w toku służby przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych
 • Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych,
 • Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z mieszkańcami,
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o przebiegu i wynikach wykonywanych prac

Zadania


 • Przyjmowanie zgłoszeń o wydarzeniach, informacji uzupełniających oraz natychmiastowe inicjowanie działań zapewniających prawidłową i bezzwłoczną reakcję na zgłoszone wydarzenie,
 • Ewidencjonowanie wszystkich zgłoszeń w rejestrze wydarzeń,
  Sporządzanie dokumentacji koniecznej do realizacji zadań,
 • Dbanie o czytelne i zwięzłe przekazywanie komunikatów drogą radiową,
 • Współpraca z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w ramach wykonywanych zadań,
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego,
 • Podczas nieobecności przełożonych nadzorowanie i egzekwowanie prawidłowego przebiegu pracy strażników pracujących w terenie,
 • Dokonywanie zmian w dyslokacji służby stosownie do zaistniałych potrzeb,
 • Bieżące kierowanie będącymi w jego dyspozycji siłami i środkami Straży Miejskiej,
 • W przypadkach zasadnych, żądanie stosownej pomocy od instytucji odpowiedzialnych za określone zadania a w szczególności od Policji,
 • Współdziałanie z dyżurnymi innych jednostek realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • Sporządzanie raportów przebiegu służby i przekazywanie ich Komendantowi Straży Miejskiej,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z dyspozytorem monitoringu Straży Miejskiej oraz w ramach przyznanych jej kompetencji uruchamianie działań operacyjnych, przyjmowanie i zamykanie zadań w systemie monitoringu.
Skip to content