Wznawiamy patrole rowerowe

Wraz z nadejściem sprzyjającej aury pogodowej Straż Miejska Mysłowice wznawia patrole rowerowe. Patrole rowerowe mają za zadanie umożliwić strażnikom szybszą reakcję na alarm i zwiększyć poziom bezpieczeństwa, w tym także samych interweniujących, w przypadku konfrontacji z napastnikiem. Strażnicy na rowerach będą zwracać uwagę na wykroczenia oraz dbać o ład i porządek w mieście. Dzięki rowerom strażnicy będą w stanie szybciej dotrzeć do miejsc niedostępnych dla samochodów i szybciej załatwić kierowane do Straży interwencje. Patrolujący rowerowi strażnicy poruszać się będą wyznaczonymi trasami, z których jedną jest np. odcinek Park Zamkowy – Promenada. Ponadto kontrolowane będą między innymi miejsca spożywania alkoholu i miejsca gdzie powstają tzw. „dzikie wysypiska śmieci”.

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym…

Straż Miejska Mysłowice kontynuuje działania profilaktyczne skierowane do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W przeciągu 4 tygodni nasi funkcjonariusze przeprowadzili prelekcje w ośmiu placówkach oświatowych. Odwiedziliśmy m.in. SP nr 2, 7, 13, ZSP nr 1, 3, 4, Zespół Szkół Sportowych, a do naszej komendy na inauguracyjne zajęcia w świetlicy profilaktycznej zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola Integracyjnego (o czym można przeczytać tutaj). Tematyka poszczególnych zajęć była dostosowana do wieku dzieci biorących w nich udział.
Zrealizowane programy profilaktyczne to: „Przyjaciel Rex”, „Umiem pomagać”, „Powiedz NIE!” oraz „Agresja rówieśnicza”. Zakres tematyczny zajęć w ramach poszczególnych programów można znaleźć tutaj. Łącznie w prelekcji wzięło udział 500 dzieci. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa skierowane do naszej jednostki. To dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy.

Niebezpieczny pożar traw w rejonie kąpieliska

W dniu 09.04.2018 r. miał miejsce groźny pożar traw w rejonie kąpieliska Hubertus. W pobliżu miejsca zdarzenia przebywał mł. insp. Sebastian Stachoń funkcjonariusz Straży Miejskiej Mysłowice wraz z st. asp. Jackiem Zielińskim z V Komisariatu Policji w Katowicach. To oni jako pierwsi poinformowali Straż Pożarną o zaistniałej sytuacji. Pożar miał miejsce na pograniczu Mysłowic i Sosnowca dlatego w akcji gaśniczej brały udział jednostki PSP z obu sąsiadujących miast. Dobra znajomość topografii miasta, opanowanie i umiejętności z zakresu komunikacji w sytuacji kryzysowej pozwoliły funkcjonariuszom na bezbłędne wskazanie miejsca pożaru i określenie skali zagrożenia. Wypalanie traw jest zjawiskiem niosącym za sobą negatywne skutki dla środowiska ale i dla człowieka. Podczas takich pożarów giną bezbronne, dzikie zwierzęta oraz ludzie. Straż Miejska Mysłowice stanowczo potępia takie praktyki.

Szkolenie z „Pierwszej Pomocy”

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Mysłowice wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach gościliśmy w naszej komendzie asp. Jakuba Skalmierskiego i asp. Dawida Kozaka, którzy przeprowadzili profesjonalne szkolenie w ramach współpracy pomiędzy naszymi jednostkami. Podczas dwudniowych zajęć strażnicy doskonalili swoje umiejętności pod czujnym okiem strażaków. Zakres instruktażu obejmował wiadomości teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomu ratowniczego. Celem kursu było poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Nabyte umiejętności i wiedza mogą pozwolić na odpowiednie zareagowanie podczas wypadku czy innej sytuacji, w której uczestniczą poszkodowani.

Ku przestrodze: Sąd nie miał wątpliwości

Straż Miejska stojąc na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zobligowana do ujawniania wykroczeń, reagowania na nie i stosowania adekwatnych sankcji karnych.
Powszechnie stosowane środki karne to pouczenie i mandat karny kredytowy. Obwiniony ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu, wtedy przeciwko niemu kierowany jest wiosek o ukaranie do Sądu. W ostatnim czasie miała miejsce właśnie taka sytuacja. Sąd Rejonowy w Mysłowicach wydał wyrok nakazowy wobec obwinionego o popełnienie wykroczenia z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z § 6 ust. 6 Uchwały nr VII/92/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice oraz art. 65 § 2 i art. 77 kodeksu wykroczeń.

cyt. „(…) wyprowadzał psa, który załatwił potrzebę fizjologiczną na zieleniec a jego właściciel ich nie uprzątnął.”

cyt. „(…) nie zachował nakazanych środków ostrożności i wyprowadzał będącego pod jego opieką psa bez smyczy i kagańca.”

cyt. „ (…) w trakcie legitymowania przez strażnika miejskiego nie udzielił uprawnionemu organowi informacji co do swojej tożsamości.”

Winny popełnienia zarzucanych mu czynów został ukarany karą grzywny oraz obarczony kosztami postępowania sądowego na łączną kwotę 930 zł. Jak widać Sąd bezwzględnie egzekwuje przepisy prawa, a przecież żeby uniknąć tej surowej kary wystarczyło właściwie sprawować opiekę nas swoim psem i okazać dowód osobisty na wezwanie strażnika. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice aby w przyszłości nie znaleźć się w podobnej sytuacji.